Terms & Conditions

UW woonmagazine Privacybeleid & Gebruikersvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op (datum 23 november 2011)

Uw privacy en vertrouwen zijn erg belangrijk voor ons. Dit privacybeleid beschrijft de informatie die wij van u verzamelen, hoe we dit verzamelen, en wat we ermee doen nadat we het verzamelen.

Wanneer u een bestelling plaatst, of een online formulier op onze website gebruikt, vragen wij al naar gelang uw gegevens zoals naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en uw creditcardnummer en de vervaldatum of bankgegevens, etc. om uw aanvraag te verwerken. Alleen de relevante informatie zal worden gebruikt door ons, onze agenten of onderaannemers om uw aanvraag te verwerken.

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Wanneer u gevoelige informatie zoals een creditcard nummer in voert, coderen wij die informatie. Wij volgen algemeen aanvaarde industrienormen om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens de transmissie en bij het ontvangen. Toch aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele openbaarmaking van gegevens als gevolg van fouten in de transmissie, ongeautoriseerde toegang van derden of andere handelingen van derden, of handelingen of nalatigheden buiten onze redelijke controle.

We maken gebruik van analytische technologieën om niet-persoonlijke informatie van u verzamelen. Deze informatie, zoals uw type browser, de URL van de vorige website die u bezocht, uw ISP, besturingssysteem, en uw Internet Protocol (IP)-adres, kan niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. UW-pwoonmagazines behoudt zich het recht voor om partners, die gebruik kunnen maken van web beacons en cookies, te helpen bij het beheren, bewaken en optimaliseren van onze website en om ons te helpen bij het meten van de doeltreffendheid van onze reclame-, communicatie, en hoe bezoekers gebruik maken van de website.

U kunt rechtstreeks naar websites van derden. Dit privacybeleid is niet van toepassing wanneer u websites van derden bezoekt.

Let op: De UW-woonmagazines behouden zich het recht voor om wijzigingen aan het privacybeleid te allen tijde uit te voeren. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn via een link op deze website.

 

UW woonmagazine Privacy Policy and Terms of Use

Last updated and effective from: (Date: November 23, 2011)

Your privacy and trust are very important to us. This Privacy Policy describes the information that we collect from you, how we collect this, and what we do with it after we collect it.

When you place an order, or use any online form on our website we ask for your information such as name, address, e-mail address, telephone number and your credit card number and expiration date or bank account details, etc. to allow us to process your request. Only the relevant information will be used by us, our agents or sub-contractors to facilitate the service you have requested and potentially communicate with you on any concerns arising to performing this service in general.

The security of your personal information is important to us. When you enter sensitive information such as a credit card number, we encrypt that information. We follow generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to us, both during transmission and once we receive it. However, we assume no liability for any disclosure of data due to errors in transmission, unauthorized third party access or other acts of third parties, or acts or omissions beyond our reasonable control.

We may disclose your personal information to prevent an emergency, to prevent harm to others, to respond to legal requirements, to protect or enforce our rights and policies, to protect or enforce the rights of a third party, or as required or permitted by law (including, without limitation, to comply with a subpoena or court order).

We use analytic technologies to record and collect non-personal information from you. This information, such as your browser type, the URL of the previous website you visited, your ISP, operating system, and your Internet protocol (IP) address, cannot be easily used to personally identify you. The UW-woonmagazines reserves the right to use partners, who may use web beacons and cookies to help manage, monitor and optimize our Website to help us measure the effectiveness of our advertising, communications and how visitors use the website.

You may be able to access third party websites directly from the Website. This Privacy Policy does not apply when you access third party websites.

Please Note: The UW-woonmagazines reserves the right to make changes to the Privacy Policy at any time. The latest version will always be available from a link on the website.